Är du intresserad av församlingens historik? Då kan du läsa en översikt av vår historia här.

1800-tal

I Väckelsens spår

Väckelserörelsen i Sverige drabbade också vår bygd i mitten av 1800-talet. Kolportörer, bypredikanter och stugmöten följde i rörelsens spår. Konventikelplakatet upphävdes 1858 vilket möjliggjorde att man kunde samlas i hemmen till bön och andliga uppbyggelse. I vår byggd ställde sig prästerna ofta positiva till dessa samlingar och flera drogs med i väckelsen.

Missionsföreningar, söndagsskolor, syföreningar

Missionsföreningar bildades i Ingelstad (1868), Vittaryd (1874), Hörda (1884), Domaryd/Äpplanäs (1886) Åby (1897) och Dörarp (1910). Söndagsskolor startade upp i varje by och kvinnorna bildade syföreningar, vilka tillförde mycket till intäkterna. Första missionsauktionen hölls i Ingelstad missionsförening (1870).

1900-tal

Barn- och Ungdomsverksamhet

På de olika platserna startade man upp ungdomsföreningar runt sekelskiftet, Hörda (1900) Dörarp (1901) Åby/Torlarp (1903) Domaryd (1904) och Vittaryd (1909). Störst i antal var dessa grupper under 1920-30 talet. Tonårsarbete (juniorföreningar) blev en del av arbetet på 1920-talet, medan scoutverksamheten kom först runt 1960-talet, i Åby (1959), Vittaryd (1964) och Domaryd (1964). Vittaryd scoutkår är fortfarande aktiv (2019) med mellan 20-25 deltagare per år.

Missionshusen

Det första missionshuset byggdes i Hörda (1882) därefter i Åby (1902), i Ingelstad (1912) och i Vittaryd (1913) i Domaryd (1915) och i Dörarp (1921) som köpte in ett f.d. soldathem från Kronobergshed.

Församlingskrets och församlingspastor

I 1930-talets början gick Ingelstad, Vittaryd, Åby, Domaryd och Dörarp samman och bildade Bergaortens församlingskrets. Man anställde också en kretspastor, August Henriksson som tjänade som pastor fram till 1942. I en årsberättelse från 1938 kan man läsa att pastor Henriksson under året hade haft 420 sammankomster i kretsens fem olika missionshus och mellan dessa tog han sig dessutom fram på cykel. Det var dåtidens gym.

En tänkt sträcka på cykel mellan de olika orterna Åby-Hörda-Åby-Domaryd-Vittaryd-Ingelstad-Sundet-Dörarp och tillbaka till Åby blir strax under 5 mil och tar i normal hastighet 2,5 timmar att köra. Det skulle vara intressant att läsa predikoturen för pastor August Henriksson.

Sommarmöten

Två stora samlingar återkom varje sommar och samlade mycket folk i Bergabygden. Det så kallade Linnekullamötet (1905–1990) och Toftaholmsmötet (1930–). Linnekullamötet hölls i Gässhult (6 km norr om Hörda) där det fanns ett missionshus sedan 1925. Det var vanligt att man cyklade långa sträckor för att få vara med på dessa samlingar. Toftaholmsmötet höll till på Körsbärsholmen (intill Toftaholms herrgård i sjön Vidöstern) mellan år 1930–1948. Ägaren till herrgården tog initiativ till dessa samlingar. Därefter bytte man plats till Sundets gård (1949–1959) som ligger mitt emot nuvarande badplats. Man höll friluftsmöte på ängen utanför gården och kaffekokning i ett litet hus i anslutning till gården. Toftaholmsmötena som alltid inträffade första söndagen i augusti, flyttades därefter till Sundets sommarhem (1960).

Sommarhemmet Sundet

Pastor August Henriksson passerade många gånger under sina cykelturer den vackra plats där sommarhemmet numera ligger. Kanske han pratade om detta ute i byarna, för någonstans väcktes en vision som resulterade i att ett 100-tal av kretsens ungdomar höll ett morgonmöte på platsen (1934). Efter denna samling lämnade ungdomarna in ett önskemål till kretsstyrelsen (1935) att försöka få tillstånd att använda platsen för återkommande sommarmöten. Detta ordnas och året därpå (1936) byggs en liten lokal på platsen som rymmer kök och serveringsdel.  Det var den ringa starten på Sommarhemmet Sundet som år 2020 firade 85 år.

(Besök sommarhemmetsundet.se)

»» Fler minnesrika årtal

Mer om oss

Bergaortens Missionsförsamling har sin samfundstillhörighet i Equmeniakyrkan men har behållit det namn som antogs 1991 i samband med sammanslagningen. Något namnbyte är inte aktuellt i nuläget. Av de sex kyrkobyggnader man ägde vid missionsförsamlingens bildande år 1991 finns tre kvar (Lagan-Vittaryd-Sundet). Ingelstad missionshus utgör fortfarande en del av Sundets lokal medan Dörarps och Åby missionshus sålts till privata ägare och Hörda missionshus fungerar som bygdegård.

Församlingarna/församlingskretsen/församlingens antal medlemmar har skiftat under åren. I väckelsens spår blev det en naturlig uppgång, men det har alltid funnits en trogen skara som villigt har engagerat sig för att Guds rike ska ha framgång på platsen. Efter August Henriksson har många olika pastorer och ungdomsledare lagt sin tid och kraft i församlingsbygget. Musiklivet har varit stort och engagerat många. Barn- och Ungdomsverksamheten har också innefattat konfirmation som började med enbart sommarläsning under 60-talet men som numera hålls terminvis med konfirmation i maj månad varje år.

Det finns mycket mer att berätta om allt engagemang i bön, gemenskap, missionsprojekt, bibelskola, insamlingar, utåtriktad verksamhet, evangelisationssatsningar och så vidare. Så mycket som är positivt och som har berört så många. Om människor som har tagit emot Jesus i sina hjärtan och som fått sina liv förvandlade. En del av detta kan du läsa om här på församlingens webbsida. Allt detta vill vi tacka vår Herre för. Vi är en gemenskap där alla åldrar möts och det är något stort och värdefullt att vara tacksam över.

Text och foto av Hjördis Ring-Olsson, använda källor är Boken om Bergabygden, del 2, Bönhus, Missionshus, Kapell (Länsstyrelsen), Domaryd, en bys historia från 1850-tal, Församlingsblad, samt medlemmars berättelser.